Методът SWAN

SWAN

Свами Шивамурти Сарасвати

Според съвременните психологически схващания е много важно човек да придобие умението да наблюдава ума си; в йога, разбира се, подобно самоизследване винаги е било от изключително значение. Причината е там, че за да познаем Аза, или онази действителност, която се простира отвъд ума, най-напред трябва да опознаем самия ум. Умът се изпречва на пътя ни към самоосъзнаването и Аза или действителността.
Това, което фрагментира усещането ни за цялостност, е умът. Умът се състои от четири елемента. Първият е егото (ахамкара) – то лежи в основата. После идва ред на интелекта (будхи); с него са свързани уменията за размисъл, анализ и сравнение. Третият компонент е паметта (чита), посредством която можем да си припомняме миналото и да съхраняваме информация за бъдеща употреба. На четвърто място идват всичките ни мисли, съмнения и противоречия (манас).
Това са четирите съставни части на ума съгласно Веданта. Разбира се, умът е едно цяло – тази класификация има за цел единствено да ни помогне да го проумеем по-ясно. Умът е много, много, много могъща сила. Именно това е силата, която ни подвежда да се заблудим, но и ни освобождава от заблудата – могъщата Шакти или енергията.
Четирите компонента на нашия ум – интелектът, паметта, егото и мислите ни – се характеризират със свои силни и слаби страни, цели и потребности. Свами Ниранджан е създал за нас специална техника, благодарение на която можем да опознаем ума си по-добре. Тя се нарича SWAN. S означава ‘strengths’ – силни страни/; W – ‘weaknesses’ – слабости; A – ‘ambition’s – цели, и N – ‘needs’ – потребности.

S = STRENGTHS: силни страни – това са онези положителни черти на нашия характер, които притежаваме благодарение на житейския си опит или кармата си и които са закодирани в рождената ни карта, например кураж, вяра и т.н. Представляват качества, които носим по рождение или сме придобили в хода на живота си.

W = WEAKNESSES: слаби страни –  това са онези качества или дефекти в характера ни, които възпрепятстват духовното ни развитие, като апатия, гняв, отлагане, прехвърляне на вината върху обстоятелствата или върху някой друг. Слабостите ни теглят надолу и ни отклоняват от истината. Те могат да бъдат трансформирани в силни страни.

A = AMBITIONS: амбиции – тук би следвало да се включват действителни цели, а не просто да се състави списък на нещата, които желаем да притежаваме. Целите са свързани с истинското ни предназначение, скрито дълбоко в нас. Целта представлява силно желание да се постигне нещо. Санатан – вечната култура – учи, че човек има четири цели в живота: материално богатство (арта), емоционални потребности и удовлетворяването им (кама), етичен закон и дълг (дхарма) и духовни цели или освобождаване (мокша). Смята се, че за да бъде пълноценен животът, е необходимо да бъдат налице и четирите съставки.

N = NEEDS: потребности – осъзнаване на физическите, умствените, емоционалните и духовните ни изисквания към живота. 

Свами Ниранджан говори, че за да открием онзи дълбоко скрит в себе си потенциал, най-напред трябва да постигнем определено ниво на себеприемане, което е и първата крачка в раджа йога. Трябва да приемем естествените проявления на своята личност; да се научим да се приемаме такива, каквито сме. Себеприемането не означава нежелание да се промениш, нито пък че харесваш абсолютно всичко у себе си. То просто означава, че трябва да приемем действителността и да се примирим с нея. Не бива да се опитваме да бъдем такива, каквито не сме, нито пък да вървим срещу природата си. Подобно поведение поражда дисхармония, а дисхармонията е в противоречие с дхарма – така човек става адхармичен. Нашата дхарма е естествената роля, която играем в живота, а това означава да бъдеш такъв, какъвто си, без да се мъчиш да бъдеш такъв, какъвто не си. Да бъдеш в хармония със своята дхарма означава да живееш в съгласие с принципите на доброто, присъщи на съответната роля.
Когато проумеем своите силни и слаби страни, целите и потребностите си, вече сме в състояние да приемем тези качества като част от опита си като човешки същества и в резултат на това развиваме по-добро отношение към самите себе си. Радостта е чувство, което се поражда от осъществяването и признаването на собствения ни потенциал. У нас се поражда усещането, че можем да се справим със заобикалящия ни свят и развиваме по-силна увереност в себе си. Чувстваме се по-вещи и по-умели в разрешаването на неочаквани ситуации; съумяваме да използваме качествата си по-творчески и по-конструктивно. За сметка на това неприемането на себе си може да доведе до физическо или психично заболяване. За да постигнем холистично здраве и благоденствие, трябва да приемем истината за собствената си личност. Себеприемането означава отсъствие на чувство за вина и представлява правилно разбиране на собствената ни природа. Приемайки себе си, можем да започнем да трансформираме слабостите в силни страни, да се заемем с постигането на много цели и задоволяването на потребностите си. Осъществяването на целите и потребностите на свой ред ни прави по-завършени и уравновесени.
Когато открием своите силни и слаби страни, своите цели и потребности, си даваме сметка, че те са част от мисловна програма и че ако се чувстваме нещастни, причината за това се корени именно в погрешната програма. Програмирани сме да търсим щастието извън себе си чрез връзки, пари, слава, успех, притежания, сигурност, удоволствия и власт. Мисловната ни програма е тази, която създава нашият рай или ад на земята.
При различните хора четирите принципа на метода SWAN се проявяват по различен начин. У някои хора преобладават слабостите, у други – силните черти. Някои се идентифицират повече с целите и потребностите си, често пъти свързани със семейството, професията или обкръжението им. Хората се различават по качествата и интересите си. Именно проявлението на четирите принципа определя личността на човека и го характеризира такъв, какъвто е в настоящия момент. Те са свързани с Аза (но не Висшия Аз) – онази част от нашата личност, която съчетава познанието, ума, сетивата и способността ни да намерим своето място в общата картина. Методът SWAN е свързан с йогийското схващане за личността, съгласно което Азът има две измерения: едното се манифестира чрез елементите на SWAN, а другото е непроявено, латентно, финно – Висшият Аз.
И тъй, откъде да започнем? Като начало си водете записки в една тетрадка или ако предпочитате, се обърнете към добър приятел, който ви познава добре и който няма да ви поласкае, нито пък ще се уплаши да ви каже истината. Отбележете в тетрадката всичките си силни страни, например: „Смел. Мил. и т.н.” Каквито и да са те. Дайте си достатъчно време и често се връщайте към тези записки. Целта не е просто да нахвърляте един списък и да приключите за час. Задачата изисква да й се посвети повече време, тъй като често пъти не осъзнаваме силните си страни. У нас дремят сили, които никога не са били използвани или изпитвани, които никога не са имали възможност да излязат на повърхността и да се проявят. Мнозина, практикуващи този метод, често с почуда откриват, че носят у себе си силни качества, които тепърва предстои да се проявят.
В основата си, всички хора носят еднакъв потенциал. Просто някои са работили върху себе си по-упорито и затова потенциалът им е по-видимо изразен. За да се реализира той са необходими редовни упражнения и дисциплина, освен това човек трябва да формулира определени цели и приоритети в живота си. Нужно е също така търпение. При наличието на всички останали условия обаче с редовна практика и дисциплина могат да се пожънат забележителни успехи. Ако в дадения момент някой друг човек успява да изрази вродения си потенциал по-добре от вас, това просто означава, че този човек е работил върху себе си повече и по-дълго; бил е по-дисциплиниран в усилията си да позволи на скрития си потенциал да се изрази. Това е всичко.
След като опишете силните си страни, се заемете със слабостите. Бъдете много честни със себе си. Какви са ограниченията ми, какво са недостатъците ми? После потърсете своя приятел и му кажете: „Слушай, ти много ми помогна да опиша добрите си страни, но сега искам да узная кои са слабостите ми.” Вашият приятел трябва да е наясно, че ако започне да изрежда слабостите ви, това по никакъв начин няма да накърни приятелството ви. Дайте му недвусмислено уверение. Това обаче не означава, че всичко, което ще ви каже, непременно е вярно – той просто ви представя своето виждане за вас самия. Веднъж щом получите неговото мнение за слабостите си, добавете ги към списъка и внимателно ги разгледайте. Запитайте се: „Възможно ли е да имам подобно ограничение, подобна слабост и да не знам за това?”
Опишете по същия начин целите и стремежите си. Съставете списък. Вашият приятел надали ще ви бъде от полза при тази задача, но би могъл да ви помогне с идеи. Все пак ще трябва сам да седнете и на спокойствие да размислите: „Какви са целите ми в живота? Какво искам да постигна? Към какво се стремя?” Запишете ги. Отначало ще се получи нещо като брейнсторминг – отбележете едно по едно абсолютно всичко, което ви идва наум.
След това приложете същия подход към потребностите си. От какво се нуждая? Не винаги онова, което искам, съвпада с онова, от което се нуждая. Потребностите може би са греховни или похвални – това няма значение, те са чисто и просто потребности. Не съдете кое е правилно и кое – погрешно от морална гледна точка. На този етап просто разговаряме за основните си потребности.
Сега вече разполагате с четири страници или четири тетрадки, описващи всичките ви силни и слаби страни, всичките ви цели и потребности. Моята първа учителка по йога, когато започнала да изброява всичките си слабости и ограничения, изписала доста тетрадки. А трябва да ви кажа, че тя беше много свята жена. Е, какво остава за нас? Съставянето на записките по метода SWAN не е задача, която ще изпълните за ден-два, нито дори за една-две седмица. Работата върху тях ще ви отнеме много повече време. Когато най-сетне разполагате с достатъчно подробен списък на силните и слабите си страни, на целите и потребностите си, ви предлагам да ги разгледате и да ги разпределите в следните категории:

1. ФИЗИЧЕСКО НИВО: силни страни, слабости, цели и потребности
2. УМСТВЕНО НИВО: силни страни, слабости, цели и потребности
3. ЕМОЦИОНАЛНО НИВО: силни страни, слабости, цели и потребности
4. ПСИХИЧЕСКО НИВО: силни страни, слабости, цели и потребности

С подобен разбор ще навлезете още по-надълбоко. Вече разполагате с много по-подробна картина. Всичко вече е записано в тетрадката ви и докато работите със SWAN, я носете навсякъде, защото най-неочаквано може да се окажете в ситуация, в която да си дадете сметка за някоя своя скрита слабост или силна страна, и да се наложи да си я отбележите, преди склонността към забравяне да изличи ценното наблюдение. Извадете тетрадката – в автобуса, влака или където и да се намирате в момента – и си запишете качеството, което сте забелязали. Обогатявайте списъка по този начин в продължение на много време.
Едновременно с изреждането на отделните си черти вече може би забелязвате как можете да приложите усвоеното знание в живота си. Отваряте например на раздела, където са описани целите ви, и избирате една, върху която искате да се съсредоточите и да постигнете. Вече не е толкова трудно. Не бързайте да си поставяте трудни задачи. Не се хвърляйте направо върху себереализацията. Тя е резултат от работа в продължение на много животи. Изберете лесна цел, за да може постигането й да укрепи самочувствието ви и да подобри мнението ви за себе си. Да предположим, че искате да станете добър учител. Най-напред разгледайте слабостите си и си задайте въпроса: „Кои мои слабости са пречка по пътя към осъществяването на целта да бъда добър учител?” Може да сте вписали нещо като: „Не обичам хората.” Да, тази ваша слабост определено противоречи на поставената цел – значи някъде в съзнанието ви съществува сериозен конфликт. Слабостта трябва да бъде преодоляна, в противен случай няма да постигнете целта си да станете добър учител. Освен това е необходимо да прегледате силните си качества, за да видите кои от тях ще ви бъдат от полза при осъществяването на начертания план. Продължете да работите по този начин.
Нужно е да прегледате и потребностите си. Вашата цел е да станете добър учител, но може би изпитвате нужда да обикаляте света, да станете директор на търговска корпорация и така нататък. В тези потребности няма нищо лошо, но дали наистина ще ви бъдат полезни за постигането на целта да станете добър учител? Надали. Защото за да бъдеш добър учител, най-напред трябва да се учиш, самият ти да станеш добър ученик. За това се изисква време. Изследвайте себе си, за да установите дали у вас съществуват конфликти и дали разполагате с достатъчно време да задоволите всичките си потребности. Това са само няколко идеи как да прилагате метода SWAN. В процеса на работата ще развиете свои техники.
Ако с цялата си воля и желание решим да постигнем нещо, стига да е по силите ни да предприемем необходимите действия, които да доведат до желания резултат, начин винаги ще се намери. Никой не ни спира, освен собственото ни съзнание. Може да си мислим, че обстоятелствата ни спъват, или да ни се струва, че някой човек ни пречи. Когато обаче се задълбочим в собствения си ум, когато се заемем да го изследваме, пределно ясно разбираме, че сами поставяме или премахваме блокажите си чрез  умснвените си настройки. Умът е този, който ни оковава и който ни дарява свобода. Умът може да бъде приятел или враг. Всичко зависи от умствените ни програми, а можем да използваме предлаганите от йога техники да препрограмираме ума, да преодолеем слабостите, да доразвием силните си страни, да изградим в характера си качества, които бихме искали да притежаваме. Това е напълно възможно – всичко е възможно. И всичко зависи от самите нас.

Висшето  съзнание непрестанно се опитва да ни изпраща послания. То е като слънце, което се мъчи да пробие с лъчите си надвисналите в небето мрачни облаци. Посланието почти не стига до нас. Интуитивно долавяме слаб проблясък, но тъмните облаци на ума бързо се спускат да го засенчат. След време отново долавяме слаб проблясък. Тази непрестанна битка се води откакто свят светува – светлината срещу мрака, висшият ум срещу нисшия ум. Егото – основата, върху която почива умът – ни пречи да познаем истината. Пречи ни да уловим интуитивните послания. Разумът се опитва да ви освободи. Изпраща ви мъничък проблясък: „Постъпете така.”. Нисшият ум си иска своето – сигурност и удоволствие, иска власт, не му харесва посоченият път. Започва борба. Именно в онези моменти, когато съумеем да уловим и да последваме проблясъка, имаме възможност да променим бъдещата си съдба. Инак сме оковани в кармата си. Тъкмо този интуитивен проблясък е нашият шанс да се освободим от ограниченията. Последвайте го, без да се впускате в размишления и да позволявате на ума да изтъква логичните си, рационални и крайно интелектуални съображения защо не бива да следвате интуитивния импулс.
И тъй, методът SWAN ви е необходим, за да започнете. Отделяйте време за работа върху него всеки ден. Просто си отбелязвайте в една тетрадка и редовно се връщайте към записките си. Методът работи успешно, но никой не може да свърши работата вместо вас. Трябва да приложим на практика натрупаните познания. Това може би е една от слабостите ни – неспособността да използваме знанията си практически. Ние притежаваме огромно познание. Но е нужно да го използваме, като го прилагаме в живота. Трябва да преодолеем пропастта между това, просто да знаем нещо и това, наистина да го приложим на практика. И всеки път, когато успеем, резултатите са видини. Резултатите са че осъществяваме идеите си и да живеем според тях. В света – който в наши дни не е толкова идеалистичен – това става все по-трудно и по-трудно. Не бива да позволяваме това да ни спира. Онзи, който е поел по пътя на мъдростта, винаги изглежда на целокупното множество странен, различен. Но винаги ще се намерят и неколцина, за които той е безценен човек, чийто живот придава смисъл на собственото им съществуване. Бъдете такъв човек. Чрез личния си пример вдъхновете другите и им помогнете да вложат смисъл в живота си. Ако вие трансформирате себе си чрез “SWAN”, може би някой ще се вдъхнови да последва примера ви.
“SWAN” съдържа в себе си и дълбоко символично значение. “SWAN” значава човек, който умее да разграничава нещата; който различава истинското от фалшивото; който прозира скритото зад външната фасада. Много често наблюдаваме дадено събитие или човек, без да разбираме точно какво се случва. Ако придобием правилно разбиране за нещата и хората, можем да проникнем под повърхността. “SWAN” означава също така умението да се чете между редовете. Да улавяш не само бялото и черното, а да откриваш смисъла на подтекста. Онова, което не е изречено и не е написано, но все пак е там, между редовете. Именно затова Свами Ниранджан е създал метода SWAN, който ще има огромно значение за живота ни, ако искаме да проумеем заобикалящата ни действителност, да променим и развием характера си, както и да спомогнем за разпространяването на доброто и мъдростта в света.